Algemeen privacybeleid van Brother Industries, Ltd. (ten behoeve van webservice/toepassingssoftware/invoegsoftware CanvasWorkspace)

Welkom bij Canvas Workspace. De service (“Service”) wordt u geleverd en in licentie gegeven door Brother Industries, Ltd. (“Brother”, “wij” of “ons”). Wij zijn een in Japan geregistreerd bedrijf met hoofdkantoor op 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze informatie.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of verwerken in de Service. Persoonsgebonden informatie is informatie of een combinatie van stukjes informatie waarmee het redelijkerwijs mogelijk is u te identificeren.

Houd er rekening mee dat we wereldwijd actief zijn, rechtstreeks of via onze dochterondernemingen ('Brother Group-bedrijven') . De Brother Group-bedrijven hanteren hun eigen privacyverklaring; wanneer zij uw persoonsgebonden informatie verzamelen en verwerken, is hun eigen respectieve privacyverklaring van toepassing.

De Italiaanse nevenvestiging van Brother International Europe, Ltd., een bedrijf geregistreerd en gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, met als adres Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, VK ('BIE'), is onze vertegenwoordiger in de Europese Unie.


1. De persoonsgebonden informatie die we gebruiken

We verzamelen persoonsgebonden informatie over u vanuit diverse bronnen, waaronder informatie die we rechtstreeks via u verzamelen (U bent bijvoorbeeld een klant wanneer u uw producten van Brother registreert) en informatie die we over u verzamelen via andere bronnen, waaronder in de handel verkrijgbare, zoals openbare databanken (indien dat wettelijk is toegestaan).

We kunnen wettelijk verplicht zijn, bepaalde persoonsgebonden informatie over u te verzamelen of dit kan een uitvloeisel zijn van de contractuele relatie die we met u zijn aangegaan. Wanneer u deze informatie niet verschaft, kan dit ertoe leiden dat we de contractuele verplichtingen niet of slechts met vertraging kunnen nakomen.

1.1 Informatie die we rechtstreeks via u verzamelen

We kunnen onder andere de onderstaande categorieën informatie rechtstreeks via u verzamelen:

 • a. persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum, functie);
 • b. contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer);
 • c. betalingsgegevens en transacties;
 • d. indien u klant bent: serienummers van Brother-producten (hiermee kunt u worden geïdentificeerd wanneer u uw Brother-product bij ons hebt geregistreerd);
 • e. IP- en MAC-adressen (bij bezoek aan onze websites en andere online services).
1.2 Andere informatie over u die we gebruiken

Hieronder valt gegenereerde informatie zoals een profiel en een overzicht van onze klantrelatie met u.

2. De manier waarop we uw persoonsgebonden informatie gebruiken en de grondslag ervoor

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • a. onze administratie op orde en actueel houden;
 • b. voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen;
 • c. de kwaliteit controleren en handhaven;
 • d. de voorraad analyseren, controleren of de logistiek goed functioneert en de voorraad controleren;
 • e. klantenservice, ondersteuning na verkoop en software-updates verzorgen;
 • f. producten naar u verzenden;
 • g. producten terugroepen;
 • h. uw aanmeld-ID's verifiëren en vastleggen;
 • i. u de Service te leveren; en
 • j. u andere services te leveren, zoals beschreven wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

[Alleen van toepassing voor degenen die zich hebben geregistreerd als gebruikers in de VS]
Als u bij de registratie de Verenigde Staten (VS) hebt gekozen als "Land van woonplaats", zenden we uw e-mailadres naar onze dochteronderneming Brother International Corporation ("BIC"), voordat dit wordt opgeslagen op onze server. Dit dient om het u mogelijk te maken de Dienst en de Software te gebruiken en u belangrijke informatie te geven over andere Brother-producten en -diensten. U krijgt altijd gelegenheid om aan te geven dat u deze berichten niet wilt ontvangen. Als u uitgebreider wilt weten hoe uw e-mailadres wordt beheerd door BIC, lees dan het privacybeleid van BIC. ( https://www.brother-usa.com/privacy-policy ) Houd er rekening mee dat wanneer u bij de registratie de VS hebt gekozen als "Land van woonplaats", u zult worden beschouwd als een ingezetene van de VS die op het grondgebied van de VS verblijft.

Er moet sprake zijn van een rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgebonden informatie. In de meeste gevallen zal een van de onderstaande rechtsgrondslagen gelden:

 • a. onze contractuele verplichtingen jegens u nakomen. Als u een klant bent, vallen de verzending van producten, de verzorging van klantenservice, ondersteuning na verkoop en software-updates en zo nodig het terugroepen van producten onder onze contractuele verplichtingen jegens u.
 • b. voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u, verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld bij verblijf op onze bedrijfsterreinen, of jegens derden (belastingautoriteiten bijvoorbeeld).
 • c. ter waarborging van onze rechtmatige belangen, onder meer het op peil houden van de kwaliteitscontrole en logistiek, het uitvoeren van analyses voor productontwikkeling en marktonderzoek, het bijhouden van de voorraden en ervoor zorgen dat onze records accuraat zijn en up-to-date.

3. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgebonden informatie

U hebt bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgebonden informatie, conform de lokale wetgeving. Hiertoe behoren het recht op:

 • toegang tot uw persoonsgebonden informatie;
 • rectificatie van de informatie over u waarover we beschikken;
 • verwijdering van uw persoonsgebonden informatie;
 • beperking van ons gebruik van uw persoonsgebonden informatie;
 • bezwaar tegen ons gebruik van uw persoonsgebonden informatie;
 • ontvangst van uw persoonsgebonden informatie in een bruikbaar, elektronisch formaat en verzending naar derden (recht op gegevensportabiliteit);
 • indiening van een klacht bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We raden u aan contact met ons op te nemen om uw informatie bij te werken of te corrigeren als deze informatie is veranderd of als de persoonsgebonden informatie over u waarover we beschikken, onjuist is.

Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk aanvullende informatie van u nodig hebben om te kunnen voldoen aan uw verzoek.

Als u uw rechten wilt bespreken of deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via het onderstaande kanaal.

4. Uitwisseling van informatie

We kunnen in de onderstaande situaties uw persoonsgebonden informatie delen met derden:

 • aanbieders van clouddiensten. We werken samen met aanbieders van clouddiensten zoals Microsoft en Amazon voor de opslag van uw persoonsgebonden informatie in de cloud.
 • zakelijke dienstverleners. We werken met zakelijke dienstverleners voor de verzending van nieuwsbrieven en marketing-e-mails, e-mail van de ondersteuningsdienst en berichtenservices, voor de levering van gegevensanalyseservices, voor de veilige verwerking van betalingen en voor de uitvoering van bestellingen.
 • De Brother Group-bedrijven zijn eigendom van Brother Industries, Ltd en dus werken we nauw samen met andere bedrijven en ondernemingen die behoren tot de Brother Group-familie. We kunnen bepaalde informatie delen over serienummergebruik, koopgedrag en browsegeschiedenis van klanten en over klantvragen aan of -problemen met Brother Industries, Ltd en andere Brother Group-bedrijven ten behoeve van marketingdoeleinden, interne rapportages en de reactie op klantvragen of -problemen.
 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, toezichthouders, overheidsorganen. We kunnen uw persoonsgebonden informatie delen met deze partijen als we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting onder de wet- of regelgeving of om onze rechten of de rechten van derden te beschermen.
 • Kopers van activa. We kunnen uw persoonsgebonden informatie delen met een externe partij aan wie we alle of een substantieel deel van onze activa en bedrijvigheid verkopen of overdragen. Ingeval een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, zullen we redelijke inspanningen leveren om te proberen te garanderen dat de entiteit aan wie we uw persoonsgebonden informatie overdragen, deze informatie gebruikt op een manier die consistent is met deze Privacyverklaring.

5. Informatiebeveiliging en -opslag

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te kunnen garanderen dat past bij de risico's voor de persoonsgebonden informatie die we verwerken. Deze maatregelen zijn gericht op continuïteit van de integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonsgebonden informatie. We evalueren deze maatregelen regelmatig om de beveiliging van de verwerking te controleren.

We bewaren uw persoonsgebonden informatie zolang de relatie met u duurt. Bij de beslissing over de bewaartermijn van uw persoonsgebonden informatie na beëindiging van onze relatie houden we rekening met onze wettelijke verplichtingen en de verwachtingen van de toezichthouders. We kunnen dossiers ook bewaren om potentiële rechtsvorderingen te onderzoeken of ertegen verweer te voeren.

We bewaren uw persoonsgebonden informatie in overeenstemming met ons dataretentiebeleid waarin de wettelijk vereiste of toegestane dataretentietermijnen zijn vastgelegd.

6. Internationale gegevensoverdracht

Brother Industries, Ltd. is gevestigd in Japan en daarom worden uw persoonlijke gegevens verzonden naar Japan en daar opgeslagen en verwerkt. Het niveau voor bescherming van persoonlijke gegevens in Japan is momenteel toereikend volgens de wet inzake gegevensbescherming van de Europese Unie. Bovendien kunnen we samenwerken met externe dienstverleners voor de opslag en verwerking van uw persoonsgebonden informatie; uw persoonsgebonden informatie kan bijvoorbeeld door onze clouddienstleveranciers worden opgeslagen in de cloud en dan is het mogelijk dat uw persoonsgebonden informatie wordt bewaard op locaties buiten de Europese Economische Ruimte waaraan geen passend beschermingsniveau is gekoppeld.

We hebben passende waarborgen ingebouwd (zoals contractuele toezeggingen) in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, zodat uw gegevens naar behoren zijn beschermd. Neem contact met ons op via het onderstaande kanaal voor meer informatie over de passende waarborgen.

7. Contact opnemen met ons

Brother Industries, Ltd. is de beheerder die verantwoordelijk is voor de persoonsgebonden informatie die we verzamelen en verwerken.

Neem contact met ons op via het onderstaande e-mailadres als u vragen hebt of zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgebonden informatie is gebruikt. Houd er rekening mee dat we, afhankelijk van de aard van uw verzoek of navraag, mogelijk eerst uw identiteit moeten vaststellen voordat we uw verzoek of navraag in behandeling kunnen nemen.

data.protection@brother.co.jp

8. Wijziging van de verklaring

U kunt een digitaal exemplaar van deze privacyverklaring opvragen via het bovenstaande kanaal.

Aanpassingen en veranderingen in deze privacyverklaring kunnen in de volgende gevallen worden doorgevoerd zonder uw voorafgaande toestemming:

A) wanneer de aanpassingen of veranderingen in uw belang zijn of

B) wanneer de aanpassingen of veranderingen rationeel en redelijk zijn en niet in tegenspraak met de intenties van deze privacyverklaring.

Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald, wordt in principe de inhoud van de aanpassingen of veranderingen gepubliceerd op de website van Brother of via andere geschikte methoden en wordt hiervan melding gemaakt voorafgaand aan de ingangsdatum van de aanpassingen of veranderingen, en wordt van kracht vanaf de datum die afzonderlijk in de melding is gespecificeerd.

Laatste aanpassing: donderdag 5 augustus 2021
We gebruiken cookies om de autorisatie van accountgebruikers te verwerken, inhoud en advertenties te personaliseren, socialemediafunctionaliteit aan te bieden en het webverkeer te analyseren. Cookies geven ons ook de mogelijkheid informatie over uw sitegebruik te delen met onze partners voor analysering. Raadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie. Volg de koppeling hieronder voor uitschrijving. Meer weergeven
Cookie-instellingen
Privacy voorkeuren
Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Dit kan informatie zijn over uzelf, uw voorkeuren of uw apparaat en wordt meestal gebruikt om de website goed te laten werken. U merk hier meestal weinig van, maar het kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden. Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om een aantal cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende categoriekoppen om meer te weten te komen en uw standaardinstellingen te wijzigen. Het blokkeren van sommige cookies kan echter van invloed zijn op uw ervaring met de website en de services die we aanbieden, inclusief livechat. Meer informatie
Strikt noodzakelijke cookies
Altijd actief
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en kunnen niet uitgeschakeld worden in onze systemen. Ze worden meestal alleen gebruikt als reactie op uw acties zoals een verzoek om services, het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat u deze cookies blokkeert of dat u een waarschuwing krijgt, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk informatie op.
Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons inzicht te krijgen in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.
Instellingen worden weergegeven wanneer de pagina opnieuw wordt geladen.
Instellingen accepteren Sluiten