CanvasWorkspace: algemene dienstvoorwaarden

Welkom bij CanvasWorkspace. Deze dienst wordt u verleend en in licentie gegeven door Brother Industries Ltd., (“ Brother ”, “ wij ” of “ ons ”). Wij zijn een bedrijf naar Japans recht. Ons hoofdkantoor is gevestigd te 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan.

De onderhavige algemene dienstvoorwaarden (“ Dienstvoorwaarden ”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Diensten en de Software (zoals deze woorden hieronder zijn gedefinieerd) die u ter beschikking worden gesteld door of namens Brother via de website op https://canvasworkspace.brother.com/ (de “ Website ”).

Lees deze Dienstvoorwaarden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u de Diensten gebruikt of benadert. Druk deze Dienstvoorwaarden af of sla ze op uw computer op voor later.

Voordat u de Diensten gebruikt, wordt u gevraagd om in te stemmen met de onderhavige Dienstvoorwaarden door waar aangegeven te klikken op de accepteerknop. Door uw akkoord met deze Dienstvoorwaarden te kennen te geven stemt u ermee in de Dienstvoorwaarden na te leven en eraan gebonden te zijn in wettelijke zin. Als u de Dienstvoorwaarden niet accepteert, klik dan niet op de accepteerknop. Het registratieproces gaat dan niet verder en u zult de Diensten en/of de Software niet kunnen gebruiken.

We kunnen de Dienstvoorwaarden aanpassen in de volgende gevallen: A) wanneer de aanpassingen in uw belang zijn of B) wanneer de aanpassingen rationeel en redelijk zijn en niet in tegenspraak met de intenties van deze Dienstvoorwaarden. Controleer elke keer bij gebruik van de Diensten deze Dienstvoorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Als u de Diensten blijft gebruiken nadat de aanpassingen van kracht zijn geworden, aanvaardt u dat u bent gebonden aan de nieuwste versie van de Dienstenvoorwaarden. We zullen u op de hoogte stellen van aanpassingen in het gedeelte voor mededelingen op uw online accountpagina, voordat de aanpassingen van kracht worden.

Als u contact met ons wilt opnemen in verband met deze Dienstvoorwaarden, zie dan onze contactpagina: https://canvasworkspace.brother.com/nl/Contact .

1 Definities

In deze Dienstvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • Inhoud : verwijst naar alle patroongegevens die zijn geüpload of vastgelegd of anderszins beschikbaar gesteld met gebruik van, via of in relatie tot de Services van Brother of uzelf.
  Brother Content : verwijst naar de patroongegevens die Brother aan u beschikbaar stelt onder de Services. De intellectuele eigendomsrechten van Brother Content zijn eigendom van Brother of zijn licentiegever.
  Uw Content : verwijst naar de patroongegevens die u hebt gemaakt, bewerkt of geüpload met gebruik van de Service. De intellectuele eigendomsrechten van Uw Content zijn eigendom van u of uw licentiegever.
 • Intellectuele-eigendomsrechten : auteursrecht, rechten op software, rechten op databases, octrooien en rechten op uitvindingen, merken, rechten op domeinnamen, ontwerpen, knowhow, handelsgeheimen en andere rechten op vertrouwelijke informatie, al dan niet geregistreerd, inclusief aanvragen tot registratie en het recht om registratie aan te vragen voor alle bovenstaande rechten, die waar dan ook ter wereld kunnen worden geregistreerd, en alle overige rechten met een equivalent of soortgelijk effect waar ook ter wereld.
 • Online-accountpagina : de online-accountpagina waarvoor u bent geregistreerd met het oog op gebruik van en toegang tot de Diensten en die toegankelijk is op of via de website https://canvasworkspace.brother.com/nl/Home .
 • Registratie : elke aanvraag of bestelling die door u wordt gedaan om u in te schrijven voor de Diensten via de Website.
 • Geregistreerde gegevens : hieronder vallen gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord, land/woonplaats, geslacht, geboortedatum, machinenummer (serienummer) of vergelijkbare bijzonderheden, in elke vorm denkbaar, die u van tijd tot tijd verstrekt of selecteert om toegang te krijgen tot de Diensten en deze te kunnen gebruiken.
 • App : verwijst naar de software van de toepassing “CanvasWorkspace” die u kunt downloaden vanaf de Website.
 • Invoegtoepassing : verwijst naar de invoegsoftware “ScanNCut Link” die u vanaf de Website kunt downloaden en die u kunt activeren via onze specifieke, betaalde licentiecode;
 • Diensten : verwijst naar het bewerken, vastleggen of enige andere, aan CanvasWorkspace gerelateerde functionaliteit die van tijd tot tijd aan u beschikbaar wordt gesteld of geleverd door of namens Brother vanaf of via de Website, de App en/of de Invoegtoepassing;
 • Software : verwijst naar alle software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de App, de Invoegtoepassing en alle gerelateerde documentatie en ander materiaal in eigendom van Brother of in voorkomende gevallen zijn licentiegevers, aan u geleverd of anderszins beschikbaar gesteld voor gebruik in combinatie met de toegang tot of het gebruik van de Services.

2 Registratieproces

2.1 Het Registratieproces begint met de ontvangst van een e-mailbericht van ons om te bevestigen dat u een geldig e-mailadres hebt. U moet klikken op de koppeling in het e-mailbericht, waarna onze webpagina wordt geopend en u naar de registratiepagina gaat voor het maken van uw Online-accountpagina. Ons Registratieproces maakt het voor u mogelijk om te controleren op fouten en deze aan te passen voordat u uw gegevens aan ons bezorgt. Neem op elke pagina van het Registratieproces de tijd om uw gegevens door te nemen en na te kijken. Het Registratieproces is afgelopen op het moment dat u een e-mailbericht ontvangt ter bevestiging van uw nieuwe Online-accountpagina (“ Registratiebevestiging ”).
2.2 Als u ondersteuning of hulp bij de Diensten nodig hebt of meer informatie wilt over de ondersteuning die Brother kan geven, kunt u een verzoek indienen of anderszins contact met ons opnemen via de pagina https://canvasworkspace.brother.com/nl/Contact op de Website.

3 Duur en verlenging van Diensten

3.1 Wij beginnen met het verlenen van de Diensten aan u op de datum van uw Registratiebevestiging.
3.2 Op uw Online-accountpagina kunt u worden gewezen op een verlenging van de Diensten.

4 Verlening van licentie

4.1 In het kader van de onderhavige Dienstvoorwaarden verleent Brother u hierbij een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar gebruiksrecht voor de duur van deze Overeenkomst om de Diensten en de Software te benaderen en te gebruiken.
4.2 De Diensten en de Software worden u in licentie gegeven, niet verkocht, en enkel en alleen in overeenstemming met de onderhavige Dienstvoorwaarden. Brother of zijn licentiegevers behouden alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot of belichaamd in de Diensten en/of de Software, waaronder alle Intellectuele-eigendomsrechten in verband hiermee.
4.3 Brother behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en al dan niet met kennisgeving aan u mogelijkheden of functies aan de Diensten toe te voegen of uit de Diensten te verwijderen, of de Software te voorzien van fixes, verbeteringen, updates en upgrades (samen “ Updates ” genoemd). U stemt ermee in dat Brother niet verplicht is om u te voorzien van Updates of om volgende versies van de Software ter beschikking te stellen aan u. U erkent dat Brother, geheel naar eigen oordeel van Brother, uw gebruik van om het even welke versie van de Software en/of de Diensten kan modificeren, stopzetten of opschorten, en dat Software die u al hebt gebruikt zonder nadere kennisgeving aan u kan worden uitgeschakeld voor reparatie, onderhoud, verbetering en/of upgrade van onderliggende technologie.
4.4 Om de Diensten te kunnen gebruiken moet u aan bepaalde minimale systeemvereisten voldoen, zoals door Brother aangegeven op de Website. Zo moet u bijvoorbeeld beschikken over internettoegang om bepaalde mogelijkheden van de Diensten correct te laten functioneren.

5 Gebruiksbeperkingen

5.1 Uw toegang tot en gebruik van de Diensten is afhankelijk van de naleving van de bepalingen van de onderhavige Dienstvoorwaarden.
5.2 U verbindt zich ertoe de Software of de gegevens die met de Diensten worden gemaakt niet te zullen decompileren, disassembleren, reverse-engineeren of vertalen, of anderszins de broncode van de Software dan wel van de gegevens die met de Diensten worden gemaakt, te zullen achterhalen.
5.3 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Dienstvoorwaarden is het u niet toegestaan om de Diensten of enig deel van de Diensten, direct dan wel indirect, af te staan, te kopiëren, afgeleide werken te maken op basis ervan, te distribueren, te verhuren, uit te lenen, te modificeren, te verpanden, te verkopen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen aan derden. Het is u verboden om de Diensten of delen ervan door te verkopen of om op te treden als tussenpersoon of serviceprovider voor de Diensten. De gebruiksvoorwaarden voor de onbewerkte gegevens van Brother Content, aan u beschikbaar gesteld of geleverd onder de Service, vallen onder clausule 7.
5.4 De Software bevat bepaalde openbronsoftware van derden, die aan u ter beschikking is gesteld conform de algemene voorwaarden van de specifieke licentie die van toepassing is op de distributie van de desbetreffende software van derden. U verbindt zich ertoe om de algemene voorwaarden van deze licentie bij uw gebruik van de Software na te leven.

6 Beoogde leeftijd

U moet minimaal 16 jaar oud zijn om de Dienst te mogen gebruiken. We hebben niet de intentie informatie te verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar zonder daarbij aan de toepasselijke wetten te voldoen. Uw account kan zonder kennisgeving vooraf worden verwijderd als u een onjuiste leeftijd opgeeft.

7 Brother Content

7.1 De auteursrechten van Brother Content waarvoor de licentiegever Brother de intellectuele eigendomsrechten bezit, worden duidelijk vermeld op de website (hierna wordt naar Brother Content verwezen met “Brother's Licensor Content”).
7.2 Het is u toegestaan Brother Content te gebruiken en te bewerken met als enige doel papier, textiel en andere materialen te snijden met gebruik van een Brother-snijmachine (inclusief het tekenen van Brother Content op dergelijke materialen met een optionele accessoirepen). Niettegenstaande het bovenstaande mag u enige Brother's Licensor Content voor geen andere doeleinden bewerken. De bewerkingsfunctie voor dergelijke Content wordt niet weergegeven en is niet beschikbaar op de Website en/of bij de Service.
7.3 Het is verboden om handwerkitems waarvoor Brother's Licensor Content is gebruikt met de aanduiding op de Website en/of bij de Service dat deze uitsluitend is bestemd voor niet-commercieel gebruik, toe te wijzen, te verkopen, te verhuren, te distribueren of anderszins met winstoogmerk over te dragen (inclusief snijpatronen die zijn gemaakt volgens clausule 7.2 en handwerkitems die gebruikmaken van dergelijke snijpatronen).
Het is toegestaan om handwerkitems (inclusief snijpatronen die zijn gemaakt volgens clausule 7.2 en handwerkitems die gebruikmaken van dergelijke snijpatronen) waarvoor Brother Content is gebruikt, toe te wijzen, te verkopen, te verhuren, te distribueren of anderszins met winstoogmerk over te dragen, exclusief Brother's Licensor Content met de aanduiding op de Website en/of bij de Service dat deze uitsluitend is bestemd voor niet-commercieel gebruik.
7.4 Met betrekking tot alle Brother Content verklaart u hierbij dat u:
 • (a) Brother Content niet zult gebruiken of bewerken voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden genoemd onder clausule 7.2;
 • (b) Brother Content zelf niet zult toewijzen, verkopen, verhuren, distribueren, verkopen onder sublicentie of anderszins zult overdragen.
 • (c) Brother Content niet zult decompileren en disassembleren, er geen reverse engineering op zult toepassen en niet zult vertalen.

8 Uw verplichtingen met betrekking tot de Diensten

8.1 U verklaart dat u:
 • (a) zult voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en gedragscodes betreffende uw gebruik van de Diensten en/of de Software;
 • (b) de Diensten en/of de Software niet zult gebruiken op een manier die onwettig, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend of bedreigend is of die inbreuk pleegt op de Intellectuele-eigendomsrechten van derden;
 • (c) geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere technologisch schadelijke gegevens, programma's of software zult verspreiden of verzenden door, via of met behulp van de Diensten.
8.2 U moet uw Geregistreerde gegevens vertrouwelijk en veilig houden. U bent volledig zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die gebeuren op basis van of met behulp van uw Geregistreerde gegevens. U mag uw Account niet toewijzen aan derden.
8.3 Brother heeft geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid betreffende het gebruik, de distributie, de openbaarmaking of het beheer van uw Geregistreerde gegevens. Brother is niet aansprakelijk voor verlies of schade die u kunt oplopen doordat iemand anders uw Geregistreerde gegevens gebruikt, al dan niet met uw medeweten.
8.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik van uw Geregistreerde gegevens.

9 Uw Inhoud

9.1 U gaat ermee akkoord dat het Brother is toegestaan om uw Content te hosten, in cache op te slaan, vast te leggen, te kopiëren, weer te geven, te verzenden, te uploaden, over te dragen en te downloaden of uw gebruiksgegevens van de Services (waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd) te verzamelen voor statistische analyse ten behoeve van het leveren en verbeteren van de Services (met inbegrip van systeemonderhoud en ontwikkeling van nieuwe producten/services). Brother zal door u gemaakte Content niet gebruiken voor commerciële doeleinden zoals uitlening, licentiëring of verkoop van dergelijke Content aan derden.
9.2 U uploadt of registreert geen Inhoud:
 • (a) die inbreuk pleegt of zou kunnen plegen op Intellectuele-eigendomsrechten of privacyrechten van derden;
 • (b) die niet voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of gedragscode of die illegale activiteiten promoot of daartoe aanzet;
 • (c) waarvoor u niet over de benodigde rechten en toestemmingen beschikt;
 • (d) die beschadigde bestanden, tijdbommen, Trojaanse paarden, virussen, wormen of andere technologisch schadelijke gegevens, programma's of software bevat;
 • (e) die is gemaakt in strijd met wettelijke verplichtingen jegens derden, zoals een contractuele verplichting of geheimhoudingsplicht.
9.3 Wij behouden ons het recht voor om zonder enige kennisgeving Inhoud te verwijderen als wij ervan op de hoogte worden gebracht dat, of wij van mening zijn dat, Inhoud niet voldoet aan de bepalingen van clausule 9.2 hierboven.
9.4 Tevens hebben wij het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat uw Inhoud onwettig, onwaar of lasterlijk is, of in strijd met hun Intellectuele-eigendomsrechten of hun recht op privacy, of in strijd met wettelijke verplichtingen jegens die derden.
9.5 U verklaart eigenaar of licentiehouder te zijn van alle Inhoud die u publiceert, uploadt of anderszins distribueert in verband met de Diensten.

10 Aansprakelijkheid voor Inhoud

10.1 De Inhoud wordt niet door Brother gemonitord, gefilterd, gecontroleerd of gesteund. Voor zover op grond van toepasselijk recht toegestaan, is Brother niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Inhoud, waaronder:
 • (a) Inhoud die door u in verband met de Diensten wordt geüpload, vastgelegd of beheerd;
 • (b) toegang tot of wijziging van Inhoud door u;
 • (c) Inhoud die lasterlijk, illegaal, obsceen, aanstootgevend of bedreigend is;
 • (d) Inhoud die in strijd is met rechten van derden, waaronder Intellectuele-eigendomsrechten, het recht op geheimhouding of het recht op privacy;
 • (e) Inhoud die niet voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of gedragscode of die illegale activiteiten promoot of daartoe aanzet;
 • (f) Inhoud die beschadigde bestanden, tijdbommen, Trojaanse paarden, virussen, wormen of andere technologisch schadelijke gegevens, programma's of software bevat.
10.2 Voor zover op grond van toepasselijk recht toegestaan, is Brother niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, verwijdering of beschadiging van Inhoud als gevolg van of in verband met uw toegang tot of gebruik van de Diensten en/of de Software.

11 Beëindiging van Diensten

11.1 Onverminderd alle overige rechten en mogelijkheden van verhaal waarover wij kunnen beschikken, kunnen wij uw toegang tot of gebruik van de Diensten en de Software onmiddellijk en zonder enige verdere aansprakelijkheid beëindigen of opschorten als u handelt in strijd met de Dienstvoorwaarden en (als de desbetreffende strijdige handeling kan worden teruggedraaid) de desbetreffende strijdige handeling niet door u wordt teruggedraaid binnen 30 dagen na van de strijdige handeling op de hoogte te zijn gebracht op uw Online-accountpagina.
11.2 We behouden ons verder het recht voor, zonder kennisgeving vooraf of kennisgeving aan u, voor zover als is toegestaan op grond van toepasselijk recht, uw gebruik van de Services en de Software te beëindigen wanneer we, uitsluitend naar eigen goeddunken, besluiten de Services om eender welke reden niet langer voort te zetten.

12 Gevolgen van beëindiging

12.1 Bij beëindiging of het tot een einde komen van de Diensten om wat voor reden dan ook in overeenstemming met de onderhavige Dienstvoorwaarden moet u het gebruik van de Diensten en de Software onmiddellijk staken.
12.2 Aan uw recht om toegang te krijgen tot Inhoud die is ingediend en die door u wordt benaderd in verband met de Diensten komt onmiddellijk een einde op het moment dat de Diensten in overeenstemming met de onderhavige Dienstvoorwaarden worden beëindigd of ten einde komen en Brother behoudt zich het recht voor om deze Inhoud (of andere gegevensbestanden die verband houden met uw gebruik van de Software) en die in het bezit is van of onder controle staat van Brother te verwijderen.

13 Garantie

13.1 De Diensten en de Software worden geleverd in de feitelijke staat en ondanks de overige bepalingen van de onderhavige Dienstvoorwaarden garanderen wij niet dat:
 • (a) het gebruik van de Diensten en/of de Software door u beschikbaar of foutloos zal zijn;
 • (b) het gebruik van de Diensten en/of de Software door u niet in strijd zal zijn met de Intellectuele-eigendomsrechten van derden;
 • (c) de Software vrij is van gebreken, virussen, Trojaanse paarden, wormen of ander technologisch schadelijk materiaal.
13.2 Onverminderd hetgeen in Clausule 13.1(a) is bepaald, garandeert Brother, voor zover niet uitgesloten of beperkt door toepasselijke wet- en regelgeving, dat de Invoegtoepassing onder normale omstandigheden hoofdzakelijk zal functioneren in overeenstemming met de specificaties ervan, zoals die zijn gedefinieerd door Brother, voor de periode van een (1) jaar vanaf de datum waarop u de Invoegtoepassing de eerste keer hebt geactiveerd via onze specifieke, betaalde licentiecode (“Garantie”). Ingeval u Brother ervan op de hoogte stelt dat de Invoegtoepassing niet werkelijk functioneert in overeenstemming met de specificaties ervan (“Gebrek”) en Brother bevestigt dat een dergelijk Gebrek ook in onze omgeving optreedt, zal Brother, naar eigen keuze, een downloadservice van de Invoegtoepassing via internet aanbieden of een andere, noodzakelijke maatregel nemen. U erkent dat de Invoegtoepassing niet is ontwikkeld om te voldoen aan uw persoonlijke vereisten en dat het derhalve uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en functies van de Invoegtoepassing voldoen aan uw vereisten. Uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid met betrekking tot uw gebruik en het optreden van Gebreken van de Invoegtoepassing is zoals voorzien in deze Clausule; Brother wijst hierbij alle andere waarborgen, aansprakelijkheden of garanties af dan die waarin deze Clausule voorziet. Brother zal niet ontvankelijk zijn voor vorderingen onder deze Garantie waarbij een Gebrek van de Invoegtoepassing is veroorzaakt door (i) verkeerd of inadequaat gebruik, onderhoud of kalibratie, (ii) verbinding, samenvoeging of combinatie met of opname in software, apparatuur of ander materiaal dat niet is geleverd door Brother of (iii) aanpassing of verandering van de Invoegtoepassing door u of iemand anders.
13.3 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Dienstvoorwaarden zijn alle overige garanties, verklaringen, voorwaarden en alle overige bepalingen van wat voor aard dan ook, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, voorvloeiend uit de wet of het gewoonrecht (waaronder alle stilzwijgende garanties of condities betreffende afdoende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel) uitgesloten uit deze Dienstvoorwaarden voor zover op grond van toepasselijk recht is toegestaan.
13.4 Brother is niet aansprakelijk wanneer u geen verbinding kunt maken met of geen toegang kunt krijgen tot de Diensten of Software, wat het gevolg kan zijn van storingen, fouten of problemen met betrekking tot uw computerhardware, software, netwerk, netwerkconfiguratie of beveiliging, of uw internetaanbieder of een ander soortgelijk probleem.

14 Onze aansprakelijkheid

14.1 Tenzij zoals bepaald in clausule 9 hebben wij geen enkele aansprakelijkheid jegens u, niet volgens contract, noch als gevolg van onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of het niet nakomen van wettelijke verplichtingen, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot of gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) de Diensten en/of de Software, voor:
 • (a) verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten;
 • (b) verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;
 • (c) gemiste zakelijke kansen;
 • (d) verlies van verwachte besparingen;
 • (e) verlies van goodwill;
 • (f) zuiver economisch verlies;
 • (g) indirecte verliezen of gevolgschade.
14.2 Op uw toegang tot en gebruik van openbronsoftware van derden die aanwezig is in de Software zijn aanvullende beperkingen en uitsluitingen met hun eigen voorwaarden van toepassing.

15 Schadeloosstelling

U vrijwaart Brother tegen alle claims, acties, rechtszaken, verliezen, schade, onkosten, kosten (waaronder de kosten van juridische en andere professionele bijstand), boetes en straffen voortvloeiend uit of in verband met:

 • (a) gebruik van de Dienst en/of de Software door u op een wijze die in strijd is met de onderhavige Dienstvoorwaarden;
 • (b) het niet nakomen door u van uw verplichtingen in het kader van clausule 5, clausule 7, clausule 8 en/of clausule 9 van de onderhavige Dienstvoorwaarden;
 • (c) Inhoud die u uploadt of registreert in verband met uw gebruik van de Diensten;
 • (d) claims, acties, klachten of andere gerechtelijke stappen tegen Brother, of waarmee Brother kan worden bedreigd, door derden als gevolg van uw gebruik van de Diensten en/of de Software.

16 Gegevens vergaren

16.1 Brother Industries, Ltd respecteert uw privacy en ingeval Brother uw persoonsgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw e-mailadres en andere Geregistreerde informatie) verzamelt of gebruikt, zal Brother zich houden aan het privacybeleid van Brother dat van toepassing is in de desbetreffende regio. Houd er rekening mee dat u via de koppeling om contact met ons op te nemen terecht kunt komen op websites van aan Brother gelieerde ondernemingen en houd er daarbij rekening mee dat deze websites door de desbetreffende aan Brother gelieerde ondernemingen worden geëxploiteerd in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere voorwaarden zoals deze op de desbetreffende websites zijn vastgelegd en van toepassing zijn bij uw bezoek aan die websites en bij de communicatie tussen de desbetreffende aan Brother gelieerde ondernemingen.Tijdens uw bezoek aan die websites kan Brother een klein bestandje (een zogeheten cookie) op uw computer plaatsen om het browsen gemakkelijker te laten verlopen voor u. Hoewel het mogelijk is om uw computer aan de hand van een cookie te identificeren, gebruikt Brother zonder voorafgaande kennisgeving geen cookies, in combinatie met andere persoonlijke gegevens, om u te identificeren.
16.2 De Software maakt gebruik van webanalyseservices (“Web Analytics Services”) van derden, zoals Google Analytics (van Google, Inc.). Webanalyseservices vergaren gegevens over webverkeer met behulp van een cookie. De vergaarde gegevens worden geanalyseerd om ons inzicht te geven in de manier waarop u de Software gebruikt en om de website, producten en services van Brother te verbeteren (“Doel”). Met webanalyseservices verzamelen Brother, Google Inc. en andere aanbieders van analyseservices niet persoonlijk te identificeren gegevens, zoals uw webbrowser, apparaattype, regio en de manier waarop u de Software gebruikt. Brother gebruikt de informatie alleen voor het hierboven aangegeven Doel. Informatie over de manier waarop Google Inc. omgaan met uw gegevens, vindt u op de volgende websites.
Google Analytics: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

17 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van, of het optreden van vertraging in de uitvoering van, onze verplichtingen met betrekking tot de Diensten en/of de Software als gevolg van een handeling of gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, zoals staking, blokkering of andere industriële acties, rellen, oproer, invasie, terroristische aanvallen of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet officieel verklaard) of dreiging van een oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuiving, epidemie of andere natuurrampen, de onmogelijkheid om gebruik te maken van openbaar of particulier vervoer, activiteiten van hackers, kwaadwillig gedrag, storing of onderbreking van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, stroomstoringen of stroomonderbrekingen, of het in gebreke blijven van derden-serviceproviders (waaronder aanbieders van internetdiensten en telecommunicatie).

18 Export

Bepaalde software, en gerelateerde documentatie of technische informatie, die via de Dienst beschikbaar is, waaronder de Software, valt onder wet- en regelgeving van de Verenigde Staten betreffende exportbeperkingen. U verbindt zich ertoe de desbetreffende software of gerelateerde informatie of technische informatie niet te exporteren of opnieuw te exporteren, direct noch indirect, naar landen waarvoor de Verenigde Staten exportbeperkingen hebben ingesteld.

19 Algemeen

19.1 Wij kunnen onze rechten en/of plichten in het kader van de onderhavige Dienstvoorwaarden toewijzen, overdragen, delegeren, uitbesteden of overdragen.
19.2 Elk van de bepalingen van de onderhavige Dienstvoorwaarden is volledig op zichzelf staand. Als een rechtbank, autoriteit of ander bevoegd administratief lichaam stelt dat een bepaling uit deze Dienstvoorwaarden (of een deel van een bepaling) onwettig, niet-afdwingbaar of ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Als een onwettige, niet-afdwingbare of ongeldige bepaling wel wettig, afdwingbaar of geldig zou zijn na schrapping van een deel ervan, dan is de bepaling van kracht met om het even welke modificatie die nodig is om tot een wettig, afdwingbaar of geldig geheel te komen.
19.3 Als wij niet aandringen dat u bepaalde verplichtingen in het kader van de onderhavige Dienstvoorwaarden moet nakomen of als wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of als wij dit niet onmiddellijk doen, dan betekent dit geenszins dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u, noch dat u die verplichtingen niet zou hoeven na te komen. Als u in gebreke blijft en wij dit van u accepteren, doen wij dit alleen door daarvan bericht te doen op uw Online-accountpagina en dit betekent geenszins dat wij dit later automatisch opnieuw zullen doen, mocht u later opnieuw in gebreke blijven.
19.4 Niets in de onderhavige Dienstvoorwaarden is erop gericht om een partnerschap te creëren tussen u en ons, noch om een van beide partijen te laten fungeren als agent voor de andere partij. Voorts heeft geen van beide partijen het recht om op te treden namens of voor de andere partij of om de andere partij anderszins ergens toe te verplichten.

20 Volledige overeenkomst

20.1 De onderhavige Dienstvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons, en komen in de plaats van alle eventuele eerdere afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het onderwerp.
20.2 U bevestigt dat u niet bent uitgegaan van verklaringen, beloften, garanties of mededelingen van of namens ons die niet in deze Dienstvoorwaarden staan. Niets in deze clausule kan worden opgevat als uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor fraude of bedrog.

21 Toepasselijk recht

Op de onderhavige Dienstvoorwaarden en alle geschillen of aanspraken die voortkomen uit of verband houden met deze Dienstvoorwaarden (waaronder niet-contractuele geschillen of aanspraken) is het Japanse recht van toepassing. Voor alle geschillen of aanspraken die kunnen voortvloeien uit of die verband houden met de onderhavige Dienstvoorwaarden is uitsluitend de rechtbank van Nagoya (Japan) bevoegd.


Laatste aanpassing: donderdag 15 september 2022
We gebruiken cookies om de autorisatie van accountgebruikers te verwerken, inhoud en advertenties te personaliseren, socialemediafunctionaliteit aan te bieden en het webverkeer te analyseren. Cookies geven ons ook de mogelijkheid informatie over uw sitegebruik te delen met onze partners voor analysering. Raadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie. Volg de koppeling hieronder voor uitschrijving. Meer weergeven
Cookie-instellingen
Privacy voorkeuren
Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Dit kan informatie zijn over uzelf, uw voorkeuren of uw apparaat en wordt meestal gebruikt om de website goed te laten werken. U merk hier meestal weinig van, maar het kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden. Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om een aantal cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende categoriekoppen om meer te weten te komen en uw standaardinstellingen te wijzigen. Het blokkeren van sommige cookies kan echter van invloed zijn op uw ervaring met de website en de services die we aanbieden, inclusief livechat. Meer informatie
Strikt noodzakelijke cookies
Altijd actief
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en kunnen niet uitgeschakeld worden in onze systemen. Ze worden meestal alleen gebruikt als reactie op uw acties zoals een verzoek om services, het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat u deze cookies blokkeert of dat u een waarschuwing krijgt, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk informatie op.
Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons inzicht te krijgen in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.
Instellingen worden weergegeven wanneer de pagina opnieuw wordt geladen.
Instellingen accepteren Sluiten